Laitospalvelut - Tehokkaasti ja ammattitaidolla

Henkilökuntamme laaja ja ammattitaitoinen monialaosaaminen mahdollistavat puhtaat, viihtyisät ja turvalliset olosuhteet kaikille asiakasryhmillemme. Hoidamme luotettavasti laitospalvelua Etelä-Karjalan alueella erilaisissa sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä muissa hallintoon, kulttuuriin ja liikuntaan liittyvissä tiloissa.

Vastuullisuus ja yhtiömme arvot näkyvät päivittäisessä työssämme. Työn hyvä laatu ja ympäristö ovat meille sydämen asia. Käytössämme ovat ekologiset työskentelytavat ja olemme tarvittaessa apuna kohteiden jätelajittelun suunnittelussa ja opastuksessa.

Teemme kohteissa säännöllistä laadunseurantaa yhdessä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisen koulutustarjonnan vuosittain. Haluamme näin varmistaa ammattitaitoisen ja laadukkaan palvelun asiakkaalle.

Teemme sen minkä lupaamme! Laadunarviointia tehdään asiakaskohteessa säännöllisesti

Kohteen palveluvalikoima suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa

TULEVAISUUDEN TOIMITILAPALVELUA ETELÄ-KARJALASTA (25.5.2018)

Taustatietoa

Saimaan Tukipalvelut Oy:n (myöhemmin SaTu) valituille ostaja-asiakkaille tehtiin kyselytutkimus Webropol-ohjelmalla huhtikuussa 2018. Kysely oli yksi osa ylemmän korkeakoulututkintoni opinnäytetyötä. Kyselyn vastausprosentti oli 30,43. Vastausprosentti jäi odotettua pienemmäksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden nykyistä ostokäyttäytymistä toimitilapalvelujen osalta eli millaisia palveluja he tällä hetkellä ostavat ja kuinka monelta alan yritykseltä. Kyselyllä selvitettiin myös mitä mieltä asiakkaat ovat SaTusta palveluntuottajana ja mitä valinta- ja laatukriteerejä asiakkaat pitävät tärkeinä palveluntuottajaa valitessaan. Kyselyllä haluttiin kartoittaa myös asiakkaiden tulevaisuuden palvelutarpeita ja saada kehittämisideoita nykyisiin palveluihin.

Kyselyn tulokset

Kysymyslomakkeessa oli 14 kysymystä, joista kysymykset 11 ja 12 liittyivät ainoastaan laitospalveluun. Kyselyyn vastaajat työskentelevät erikokoisissa SaTun asiakasorganisaatioissa Lappeenrannassa ja Imatralla. Vastaajat vastaavat toimitilapalvelujen hankinnoista joko yksin tai asiantuntijaroolissa palveluntuottajaa valitessa.

Asiakkaiden toimitilapalvelujen kilpailuttamishalukkuuteen vaikuttaa vastausten perusteella eniten säästöjen hakeminen, toisena tyytymättömyys palvelun laatuun ja kolmantena tyytymättömyys nykyiseen palveluntuottajaan.

Kuva 11.png
KUVA 11. Kilpailuttamishalukkuuteen vaikuttavat asiat

Kysymyksessä kahdeksan pyydettiin asiakkaita valitsemaan kuusi tärkeimmäksi kokemaa palvelun tuottajan valintakriteeriä tukipalvelujen ostotilanteessa. Yksiselitteisesti tärkeimmäksi kriteeriksi nousi palvelun laatu ja toisena tuli palvelun hinta. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat yrityksen ammattimainen toiminta, palvelun toimintavarmuus, palvelun luotettavuus ja joustavuus.

Kuva 12.png
KUVA 12. Palvelun tuottajan valintaan vaikuttavat kuusi tärkeintä valintakriteeriä

Kysymyksessä yhdeksän asiakkaat kuvasivat SaTua viidellä adjektiivilla. Vastauksista viisi eniten kannatusta saanutta adjektiivia olivat yhteistyökykyinen, luotettava, tasalaatuinen palvelu, asiantunteva ja säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen.

Kuva 13.png
KUVA 13. Saimaan Tukipalvelut Oy:tä kuvaavat adjektiivit

Asiakkaat arvioivat kysymyksessä 10 tarvitsevansa / ostavansa lähitulevaisuudessa lisää kiinteistönhoitopalvelua, aulapalvelua, erilaisia toimistopalveluja, laitoshuolto- ja puhtaus-palveluja sekä ruokapalvelua. Myös muita palveluja mainittiin kuten esimerkiksi kiinteistöhuollon ja siivouksen asiantuntijapalvelut sekä viherpalvelu.

Kysymyksessä 11 arvioitiin ainoastaan mielikuvaa laitospalvelun laadusta ja palvelusta. Laitospalvelut koetaan melko joustavaksi kumppaniksi. Säännöllisillä kohteiden laadunarvioinnilla on koettu olleen vaikutusta laatutasoon, kuten myös vakituisilla laitoshuoltajilla. Lai-tospalvelun toimintaa ei ole koettu ekologiseksi, joka oli yllättävää.

Kuva 15.png
KUVA 15. Laitospalvelun väittämien arviointi laadusta ja palvelusta

Avoimissa vastauksissa laitospalvelu sai palautetta/ toiveita seuraavista asioista: palveluiden markkinointia pitäisi lisätä, digitaalista osaamista pitäisi lisätä laitoshuoltajilla ja asiakasta pitäisi kuunnella enemmän palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saimaan Tukipalvelut Oy:n pitäisi kehittää avointen vastausten mukaan asiakasyhteistyötä, lisätä säännöllisiä asiakastapaamisia ja laatuarviointeja kaikkiin kohteisiin, hintatason kilpailukykyisyys pitää varmistaa jatkossakin ja yhteistyötä Imatran YH:n ja KIPAn välillä tulisi kehittää.

Loppusanat

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jossakin määrin SaTun asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Kyselyn vastaukset vahvistavat pääosin sitä, että laatu ja luotettavuus ovat SaTun vahvuuksia.

Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille.


Yhteistyöterveisin,

Erja Suikkanen
laitospalvelupäällikkö
erja.suikkanen@saimaantukipalvelut.fi
p. 044 791 5601